Foto: Klaus Dichmann

Sløruglen: Musefangeren i laden

Ugler har altid fascineret mennesker – og de optræder i utallige mytologiske og stemningsgivende sammenhænge gennem årtusinder. Det gælder nok især de ugler, der lever tæt på mennesker. Sløruglen er den af vore hjemlige uglearter, som er tættest på os mennesker, ja, helt afhængige af os – eller rettere af vore bygninger. Som f.eks. svalerne yngler den kun i bygninger, og især ved gårde på landet kan den holde til året rundt. Flere af Naturmælk-producenterne rundt om i det syd- og vestjyske har regelmæssigt slørugler i stald og lade. Én af disse er Frode Gregersen i Forum ved Esbjerg, der gennem en årrække har været vært for et sløruglepar. I en opsat redekasse i laden har uglerne opfostret mange  unger, som siden er fløjet ud i verden. Nogle år yngler de dog i et hulrum under tagpladerne i en anden lade. For uglerne gælder det om at finde et redested, som husmåren ikke kan komme til, da denne kan æde ungerne. En stor del af slørugleungerne hos Frode Gregersen er blevet ringmærket med ringe fra Zoologisk Museum, så forskere har kunnet følge uglernes færd. Udenfor yngletiden optræder uglerne mere uregelmæssigt på gården, idet de også kan tage ophold om dagen på andre gårde på egnen. På de økologisk drevne marker kan der i perioder være mange mus, og uglernes hovedføde er markmus, men de tager faktisk alle musearter, og tilmed spidsmus, som de andre uglearter og f.eks. katte undgår pga. smagen. Et stort kuld unger kan spise op til 10 mus i døgnet, så det bliver samlet til et stort antal henover en sommer.

Fakta: Sløruglen (Tyto alba) er udbredt over store dele af Verden, men holder sig til de subtropiske og tempererede områder, da den ikke kan tåle strenge vintre med langvarigt snedække. Danmark udgør således nordgrænsen for artens udbredelse i Europa. Her i landet findes den langt overvejende i Jylland, og kun meget små bestande på øerne. I de strenge vintre 2010-2012 døde op mod 90 % af de danske slørugler. Men takket være store ungekuld kan de i løbet af nogle år indhente det tabte. Især i år med mange mus kan sløruglerne få op til 7 unger i ét kuld. I år med få mus, kan de finde på at plyndre gårdens svalereder for unger. Uglerne har en lang yngleperiode, og kan man finde rugende fugle fra april til september. Hunnen ruger alene i 30-34 dage pr. æg, og forsørges af hannen. Da rugningen starter ved det første æg, har ungerne forskellig alder og størrelse. Er der ikke føde nok, går de mindst til. Ungerne forlader reden efter 60-70 dage, så sene kuld er først flyvedygtige i november. Sløruglens skrig er en hæs hylende hvæsen, som kan virke uhyggelig først gang man hører den.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver