Foto: Per Klit Christensen

Perlemorsommerfugl

På de økologiske græsmarker med udlæg af mange forskellige blomstrende urter, ses ofte mange dagsommerfugle af de mere almindeligt udbredte arter. Her finder de føde i form af nektar fra blomsterne. Mange sommerfugle lever dog i et særligt samspil med bestemte plantearter, som kun vokser i bestemte naturtyper. Uden planten kan sommerfuglen ikke leve. I dag er nogle arter af vore dagsommerfugle meget sjældne eller ligefrem uddøde, fordi levestederne er forsvundet eller har forandret sig. Når man vil pleje naturområder, kræver det derfor ofte en særlig indsigt i sommerfuglenes biologi, hvis man har et ønske om at tilgodese bestemte arter. Det kræver viden på tværs af forskellige naturinteresser, da forskellige dyr og planter har forskellige krav, og der kan være modstridende interesser, der skal vejes op mod hinanden. Nogle gange kan man lære meget ved at studere tidligere tiders driftsformer.      

Den brunlige perlemorsommerfugl er en af flere sommerfuglearter, som om sommeren kan ses på landmand og Naturmælk-leverandør Thomas Hjort kvægafgræssede enge ved Nørre Nebel i Vestjylland. Arten vurderes at være i tilbagegang, blandt andet fordi, at den ikke tåler, at ynglestederne gødskes. Den forsvinder også, hvis opvæksten af træer og buske bliver for tæt, så de små urter hvor æggene lægges, overskygges og til sidst forsvinder.  Når arten fortsat findes hos Thomas Hjort skyldes det af græsning af magre områder, somofte opgives i landbruget. 

Fakta: Brunlig perlemorsommerfugl (Clossiana selene)hører til blandt de hyppigste og mest udbredte af de danske perlemorsommerfugle, som omfatter i alt 10 forskellige arter. Nogle af disse arter er stærkt truede og i fare for helt at forsvinde. Til de mest truede hører rødlig perlemorsommerfugl og engperlemorsommerfugl.  Den brunlige perlemorsommerfugl kommer frem i begydelsen af juni, og kan ses flyvende frem til hen i juli måned. Hannen patruljerer frem og tilbage over vegetationen for at finde sig en hun, der ikke allerede er blevet parret. Æggene lægges på forskellige violarter. Efter en uge kommer larven ud af ægget, og begynder at spise løs af violens blade. Larven overvintrer mellem visne blade. Om foråret vågner den atter op af dvalen og spiser videre. I maj forpupper den sig, og kommer frem som sommerfugl i juni.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver