Foto: Hans Rytter

Jan Bloten – den gamle nattergal på Sydfyn

Den sydfynske Sortemose ved Gudbjerg er et af nattergalens tilholdssteder. Den folkekære fugl, som de færreste har set, men mange hørt, er generelt gået tilbage som ynglefugl i Danmark. Sandsynligvis ikke pga. manglende levesteder, men pga. ikke velkendte forhold i vinterkvarterer i Østafrika. Naturmælk-producent Jan Bloten fra Lakkendrup ved Gudbjerg har lagt jord til et naturgenopretningsprojekt ved Sortemosen, hvor vandstanden blev hævet langs vandløb med en højere vandstand i moser og enge til følge. Dette har betydet et rigere fugleliv i området, bl.a. har havørnen også slået sig ned på egnen, og et større antal vandfugle gæster området på forårstrækket.

 En bestemt nattergal påkalder sig særlig interesse i Jan og Jelmer’s mose. I juni 2007 blev den fanget i et net i mosen af en ringmærker, og forsynet med en ring om benet som en personlig kode. Den var da mindst ét år, men kunne også være ældre. I maj 2016 blev den genfanget samme sted af samme ringmærker. Dermed kunne det konstateres, at den er blevet mindst 10 år gammel, og den er nu udnævnt til at være den ældste kendte nattergal i Europa nogensinde! Efter alt at dømme har den fløjet mindst 10 gange fra Sortemosen til til vinterkvarteret i Tanzania og omegn og retur, hvilket er ca. 14.000 km pr. tur. Så ingen tvivl om at Sortemosen er et attraktivt levested for nattergale. Forskere har i øvrigt fundet frem til, at nattergale flyver ca. 300 km pr. døgn under trækket.

Fakta: Nattergal (Luscinia luscinia).  Nattergalen er én af de danske fuglearter, hvor der er stor kontrast mellem stemme og udseende. Dens kraftige sang høres fra talrige moser, søbredder og fugtige enge tilvokset med pilekrat over store del af landet, dog mest i de østlige dele, og arten mangler mange steder i Nord-og Vestjylland.  Til gengæld er den en lille grå og uanseelig fugl, som lever sp skjult i pilekrattets dyb, at den er meget vanskelig at studere nærmere. Den er blot 16 cm lang, vejer 25-30 gram, og har et vingefang på 25 cm. Den ankommer til Danmark fra vinterkvarteret i Østafrika i maj og drager bort i august. I løbet af den periode bygger den en rede skjult lavt i tæt vegetation, hvori den lægger 4-6 æg. Ungerne kan forlade reden kun 12-14 dage gamle. Normalt topper nattergale sangen omkring d. 1. juni, og ofte er det slut med nattergalesang fra midten af juni, hvor ungerne skal passes.    

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver