Økologisk kvæg

Naturlig adfærd

Økologiske malkekøer er mere under åben himmel, end de konventionelle. I det økologiske landbrug bliver der lagt vægt på, at dyrene har mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd, og det betyder for køerne vedkommende, at de skal have lov til at græsse på markerne, så længe vejret tillader. Der er krav om, at alle kreaturer over tre måneder er på græs mindst 150 dage om året. Når de er på stald, skal de desuden have adgang til daglig motion, et blødt leje og frisk luft. Til sammenligning er der kun omkring 70 procent af de konventionelle malkekøer, som kommer på græs en del af året. Resten tilbringer både sommer og vinter is stalden.

Kalv med sut

Når en kalv kommer til verden i en økologisk bedrift, får den lov til at være hos koen i mindst ét døgn efter fødslen. I erkendelse af at det kan være en barsk oplevelse for kalven at komme fra sin mor, kræver økologi reglerne, at den skal have dækket sit suttebehov for eksempel ved hjælp af en narresut. Økologiske kalve er også sikret mælk i de første tre måneder af deres liv. I praksis betyder det, at flere økologiske landmænd lader tre-fire kalve gå ved en ammetante. På den måde dækkes behovet for både mælk og sut på en gang. Der er ikke tilsvarende regler i det konventionelle landbrug. Her er det også fortsat tilladt at eksportere to uger gamle tyrekalve for eksempel til Holland, hvor de får et kort og trist liv som tremmekalve.
De økologiske landmænd har indgået en frivillig aftale om, at økologiske kalve under tre måneder ikke må sælges ud af landet.

Transport og slagtning

Køerne og kalve i Danmark har en forholdsvis kort transporttid til slagteri, fordi der ligger slagterier over hele landet. Men for at være sikker på, at økologiske dyr ikke udsættes for udmattende transport, er det indføjet i de danske øko-regler, at kvæg og svin fra økologiske bedrifter højst må transporteres i otte timer.

Konventionelt kvæg kan transporteres 14 timer, få hvile og vand i én time – og transporteres endnu 14 timer. Dette kan gentages, hvis dyrene bliver læsset af og får ét døgns hvile med fodring og vanding.

Foder og medicin

Økologisk kvæg skal have mindst 90 procent økologisk foder, og de økologiske mælkeproducenter er gået op til 100 procent økologisk fodring. Køerne skal desuden have minimum 60 procent af deres foder som grovfoder hver dag. Det kan for eksempel være græs og ensilage. Grovfoderet betyder meget for køernes velvære, fordi køerne er drøvtyggere og har brug for fiberrig kost til at holde vommen i topform.

Reglerne for behandling af sygdomme i de økologiske bedrifter adskiller sig også væsentlig fra den almindelige lovgivning på området. Det er for eksempel ikke tilladt at hormonbehandle økologiske køer for at styre deres brunst, og det er i det hele taget et mindre forbrug af medicin på de økologiske bedrifter. Økologiske dyr må kun behandles med medicin, når en dyrlæge har tilset dyret, stillet diagnosen og ordineret den nødvendige behandling.

Mælk og kød uden gensplejsning

Et af de bærende principper i økologisk landbrug er, at landmændene ikke må benytte sig af gensplejsede afgrøder, hverken på markerne eller i foderet. Det betyder, at den økologiske produktion er garanteret uden brug af gensplejsning. Almindelige køer bliver derimod fodret med soja fra blandt andet Argentina. I dag er 98 procent af den soja, der dyrkes i Argentina, gensplejset.

Forskellen kan mærkes:

  Økologiske køer ikke – økologiske køer
Krav om køer og kalve skal på græs om sommmeren ? JA NEJ
Krav om strøelse fx halm i stalden ? JA NEJ
Krav om daglig motion ? JA NEJ
Krav om grovfoder fx frisk græs, ensilage eller roer ? JA. Min. 60% NEJ
Hvor lang tid skal ko og kalv være sammen efter fødslen ? Min. 24 timer Min. 12 timer
Krav om kalven skal have komælk ? JA. I Min. 3 måneder NEJ
Krav om økologisk foder ? JA. 100% NEJ
Forbud mod gensplejset foder ? JA NEJ
Hvornår må koen levere mælk til mejeriet efter medicinsk behandling? Efter dobbelt så lang tid som de ikke-økologiske køer Efter den tilbageholdelsestid som er fastsat af lægemiddelstyrelsen
Transporttid til slagteri Max. 8 timer i alt Op til 29 timer med en times pause

Kilde: Læs mere på www.iloveøko.dk (Økologisk landsforening 2014)