Miljøfordele ved økologi

Den intensive landbrugsproduktion i Danmark belaster miljøet. Der findes muligheder for at reducere denne belastning. Økologi er et godt bud. Nedenstående gennemgås forskellige konkrete miljøfordele ved økologi.

Ingen kemiske sprøjtemidler

Konventionelle landmænd bruger kemiske sprøjtemidler, der siver ned i grundvandet og udvaskes til vandløb, søer og hav. Disse sprøjtemidler er en trussel mod vor vandforsyning. Der findes hyppigt sprøjtemidler eller rester deraf i vandboringer.

Økologiske landmænd anvender til forskel fra konventionelle landmænd ikke kemiske sprøjtemidler, der kan forurene grundvand og vandmiljø. Den økologiske landmand skal i stedet være dygtig til at forudse og forebygge problemer i afgrøderne. På trods af al forebyggelse er der naturligvis stadig en risiko for at få uventede skader på afgrøderne, som kan nedsætte udbyttet. Det er en af grundene til, at økologiske varer er dyrere at producere en konventionelle.

Udelukkende brug af naturlig gødning

Når landmænd gøder for meget, udvaskes de overflødige næringsstoffer fra markerne. De udvaskede næringsstoffer forurener vores grundvand og giver iltsvind, bundvendinger og fiskedød i vores vandløb, søer, fjorde og kystnære farvande.

De økologiske landmænd anvender ikke kunstgødning, men kun den naturlige gødning. Som gårdens og planter producerer.

De økologiske landmænds fravalg af kunstgødning betyder, at de kun har en begrænset mængde gødning til deres jord. Derfor bliver de nødt til nøje at planlægge, hvor gødningen skal bruges. Der er ikke råd til at næringsstoffer udvaskes.

Produktionen af kunstgødning er meget energikrævende. Faktisk er produktionen så energikrævende at alene det, at der anvendes kunstgødning i det konventionelle landbrug betyder, at energiforbruget og dermed udledningen af CO2 generelt er højere end i det økologiske landbrug.

Ingen gensplejsning

Økologiske landmænd anvender ikke teknologier, hvor de langsigtede miljøkonsekvenser endnu ikke er kendt. F.eks. afviser de økologiske landmænd at bruge genetisk modificerede (gensplejsede) organismer (GMO), fordi miljøkonsekvenserne af at sætte GMO-planter ud i miljøet endnu ikke er kendt, og fordi der er risiko for, at GMO-planter kan forurene andre planter i miljøet.

Praktisk Økologi
Landsforeningen Praktisk Økologi er for alle, der ønsker en bæredygtig udvikling for fremtiden.
I foreningen arbejder vi for at fremme økologisk dyrkning og levevis – dels ved at ved at påvirke beslutningstagere og dels ved at oplyse om økologi i praksis.

 

www.oekologi.dk

 

Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforening er et i dansk sammenhæng enestående fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi er samlet om at styrke og udvikle den økologiske produktion af fødevarer i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag. 

 

www.okologi.dk