Kontrol af øko-landmænd

Kontrol giver tillid

Alle landmænd er underlagt regler og kontrol. Udover de generelle regler forpligter de økologiske landmænd sig til at følge flere regler og bliver yderligere kontrolleret. Det gør de, fordi forbrugerne har krav på fuld sikkerhed for, at de varer, de køber som økologiske, rent faktisk er produceret efter de gældende principper og regler for økologisk produktion. Kontrollen er det fundament, som forbrugernes tillid bygger på.

To års omlægning

En landmand må ikke begynde at kalde sine afgrøder og dyr økologiske, bare fordi han er holdt op med at bruge sprøjtemidler og kunstgødning.
Nej, først skal han søge om økologisk autorisation hos Plantedirektoratet, som hører under Fødevareministeriet, og dernæst skal bedriften gennem en såkaldt omlægningsperiode. Den varer normalt to år. Først derefter må produkterne sælges som økologiske..
I omlægningsperioden skal landmanden følge de økologiske regler, og han skal underlægge sig samme kontrol som etablerede økologer.

Årlig kontrol

Hver eneste økologiske gård i Danmark, inklusive dem, der er under omlægning, får fast besøg af en kontrollør fra Plantedirektoratet en gang om året. Desuden tager kontrollørerne ofte ud på ekstra uanmeldte besøg.
Det årlige kontrolbesøg begynder typisk med, at kontrolløren gennemgår landmandens bilag og andre papirer fra det seneste år.

Landmanden skal med fakturaer, følgesedler eller lignende kunne dokumentere alle bevægelser af varer ind og ud af bedriften. Blandt andet skal der være papir på at:
Såsæden ikke er behandlet med pesticider.
Indkøbt foder til dyrene lever op til økologi-reglerne.
Afgrøder, slagtedyr, mælk eller æg ikke er solgt som økologiske før udløb af omlægningsperioden.
Eventuel medicin til dyrene overholder de økologiske regler.
Derefter går kontrolløren rundt og ser på bedriften.

Hun tjekker blandt andet at:
Dyrenes forhold i stald og på udearealer er så gode, som de skal være.
Skellene til naboer er så brede og tydelige, at en konventionel nabo ikke kommer ind på en økologisk mark, når han udbringer kunstgødning og sprøjtemidler.
Markerne ikke bærer præg af at være sprøjtet med pesticider.
Afgrøderne på markerne svarer til den skriftlige markplan.

Mulighed for straf

Hvis landmanden har overtrådt reglerne, vil Plantedirektoratet træffe beslutning om en form for sanktion.
I milde tilfælde vil der være tale om en henstilling eller påbud til landmanden om at gøre tingene anderledes fremover. Det kan for eksempel være, hvis han ikke har gemt et bilag for noget husdyrgødning, han har fået fra en anden landmand.
Hvis overtrædelsen er større, kan landmanden få påbud om, at et eller flere dyr eller en del af jorden skal gennem en ny omlægningsperiode. Det kan eksempelvis ske, hvis sprøjtemidler fra en konventionel nabo er kommet ind på en økologisk mark langs et skel.
Andre muligheder for sanktion er bødestraf eller fratagelse af autorisationen. I sidste tilfælde må bedriften og produkterne ikke længere kaldes økologiske.
Kun i sjældne tilfælde er der tale om bevidst snyd. I 2001, som er det seneste år, der er statistiske oplysninger fra, fik 11 ud af over 3500 økologer frataget autorisationen. Altså cirka tre promille.

Kontrol med virksomheder

De firmaer, der leverer såsæd, foder og andre varer til økologiske landmænd, er underlagt en kontrol fra Plantedirektoratet, der svarer til kontrollen af landmændene.
Ligeledes skal virksomheder, der importerer, pakker eller forarbejder økologiske fødevarer, lade sig kontrollere af den stedlige Fødevareregion. Også det foregår med både faste og uanmeldte kontrolbesøg og omfattende eftersyn af såvel papirer som fysiske forhold.

Ekstra regler og mærker

Alle danske landmænd med økologisk autorisation kan efter endt omlægning sælge deres produkter med det statslige Ø-mærke.

Udover statens økologi-regler, der bygger på fælles regler for hele EU, er en del økologiske landmænd også underlagt private regelsæt, der på nogle punkter er skrappere end statens.
De private regler fritager ikke landmændene for at følge de statslige regler eller blive kontrolleret af ansatte fra Plantedirektoratet. De private regler er kun et supplement.

Alle økologiske landmænd med malkekvæg er således forpligtet til at følge fire særlige regler, som ikke er med i statens økologi-regler, men som er besluttet af Økologisk Landsforening og Mejeriforeningen. Disse fire regler er:
Dyrene skal have 100 procent økologisk foder (statsreglerne siger 90 procent).
Forlænget tilbageholdelsestid for mælk og slagtedyr efter brug af medicin.
Forbud mod eksport af kalve (for at forhindre at de ender som tremmekalve)
Forbud mod brug af plantebeskyttelsesmidlet pyrethriner.
Desuden er der økologiske landmænd, som følger de særlige biodynamiske regler og lader sig kontrollere af Demeterforbundet.