Mælk fra CO2-reduceret landbrug
Mælken kommer fra gården Kroghsminde i Sydvestjylland, hvor landmand Jens Krogh er lykkedes med at reducere sin klimabelastning gennem et målrettet arbejde med kulstofbinding, foder, maskiner, markarbejde og en række andre tiltag. Samtidig har Jens opsat en vindmølle og et biogasanlæg, hvis energiproduktion fortrænger så meget CO2, at gårdens samlede klimaregnskab bliver negativt med 0,12 kg CO2e/liter mælk.

1 krone til at sætte en ny standard
Vi er stolte af at kunne tilbyde en mælk fra et CO2-reduceret landbrug. Den sætter en ny standard, som forhåbentlig bliver et eksempel til efterfølgelse. 1 krone fra salget af hver liter af Jens Kroghs minimælk går til at sikre den fortsatte udvikling mod en klimavenlig mælkeproduktion hos Naturmælks landmænd.

Mælk fra CO2 reduceret landbrug

Et målrettet arbejde med kulstofbinding, fokus på dyrevelfærd, omlægning af foder og gårdens egen grønne energiproduktion har givet vores leverandør Jens Krogh et negativt klimaaftryk. Det gør det nu muligt for os at tilbyde en mælk fra et CO2 reduceret landbrug.

Økologisk mælk fra en CO2 reduceret gård = resultatet af en mælkeproduktion med et negativt klimaaftryk. Det lyder som en utopi i et 2020, hvor ingen længere er i tvivl om landbrugets udfordringer med udledning af drivhusgasser. Men for Jens Krogh, sydvestjysk landmand i syvende generation og leverandør til det økologiske mejeri Naturmælk, er det ikke desto mindre lykkedes at skabe en CO2-reduceret mælkeproduktion. 

”Naturmælks landmænd har altid været på forkant med den bæredygtige udvikling, og for os er det en mangeårig drøm, der er gået i opfyldelse,” fortæller Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen.

”At vi nu kan tilbyde en mælk fra et CO2-neutralt landbrug er resultatet af en målrettet indsats i tæt samarbejde med mejeriets dygtige mælkeleverandører. Jeg er dybt imponeret af den viljestyrke og det engagement, som der er blevet lagt i de her processer de seneste 8-10 år. Og at vi lykkes med at være det første mejeri, som kommer på markedet med et reelt klimavenligt dansk mælkeprodukt, siger jo noget om den indstilling og idealisme, som kendetegner Naturmælk,” lyder det fra direktøren.

ET BILLEDE PÅ FREMTIDENS LANDBRUG

Mejeriets første leverandør af denne mælk hedder Jens Krogh. Han driver gården Kroghsminde ved Ølgod i Sydvestjylland, hvor det er lykkedes at etablere en effektiv landbrugsproduktion med en negativ klimabelastning. I 2019 var virksomhedens beregnede nettoudledning på minus 134 ton CO2-ækvivalent (CO2e) ved en produktion på godt 1,1 mio. liter mælk eller minus 0,12 kg per liter. Et resultat, som fik fødevareminister Mogens Jensen til at kalde Kroghsminde for ”et billede på fremtidens landbrug”, da han besøgte gården i efteråret.

For Jens Krogh er denne mælk den foreløbige kulmination på 25 års dedikeret arbejde med bæredygtig mælkeproduktion. Kroghsminde har været drevet økologisk siden 1995, og de senere år har fokus ligget på reduktion af gårdens klimabelastning. Den er opnået gennem et systematisk arbejde med mange små og store indsatsområder fra kulstofbinding i marken og plantning af træer og urter til omlægning af foder og effektivisering af transport og maskiner og en række andre processer.

BIOGAS OG VINDENERGI

For at nå målet om en klimaneutral produktion har Jens Krogh opsat en vindmølle på gården og etableret et økologisk biogasanlæg. Biogasanlægget har en række positive effekter i driften, herunder afgasning af gylle og planterester og en deraf følgende energiproduktion; og med en sund effekt fra møllen i den jyske vestenvind producerer gården nu så meget grøn energi, at det samlede regnskab for CO2-ækvivalent går i minus.

Erik Kristensen er klimaspecialist hos konsulentvirksomheden Økologirådgivning Danmark, som har foretaget klimaberegningerne for Naturmælk og Kroghsminde. Han påpeger, at energien fra biogasanlægget og vindmøllen selvfølgelig ikke mindsker den metanudledning, der kommer af køernes vomforgæring, men understreger, at indtil det lykkes forskerne at finde måder til markant at reducere metanen på, er etableringen af en grøn energiproduktion til eget brug den mest reelle metode til at opnå en klimaneutral mælkeproduktion.

KLIMA ER KUN EN DEL AF FORANDRINGEN

Selv ser Jens Krogh sit arbejde klimaforbedringer som en del af en bredere indsats: ”Det her er en naturlig udvikling af, at jeg nu har været økolog i 25 år, hvor den økologiske bevægelse hele tiden har udviklet sig. Og der har klima været et helt naturligt næste skridt. Men klima er jo ikke den eneste udfordring, vi har, og derfor er det vigtigt at få det sat ind i en økologisk sammenhæng, hvor klima, bæredygtighed, biodiversitet og dyrevelfærd alt sammen er dele af den forandring, der skal til, hvis næste generation også skal have en verden at operere i på samme vilkår som mig selv.”

KLIMAHANDLINGSPLAN SIDEN 2012

”Jeg har det meget tæt på, for jeg har en søn, der er i gang som landmand og gerne vil overtage gården. Han har en masse idéer og planer om, hvad der skal ske, og også for hans skyld giver det utroligt god mening for mig at være med til at tage hånd om tidens største udfordringer,” fortæller Jens Krogh, der fik lavet sin første klimahandlingsplan tilbage i 2012: ”Det har været en supergod ting, for det øjeblik man får nogle tal og nogle ord på, hvor man er henne i dag, og hvad man kan gøre, så kan man begynde at udstikke en retning og arbejde på den måde, som det nu er påkrævet.”

ET FÆLLES ANLIGGENDE

Hos Naturmælk ser man Jens Kroghs CO2-neutrale mælkeproduktion som eksponent for en større bevægelse i virksomheden og i vores landbrugs- og mejerikultur i det hele taget, som kun lige er begyndt. Det er den sydvestjyske landmand enig i:

”Jeg har en stærk tro på, at de mange aktiviteter, vi sætter i gang, og med de mange besøgende, vi har, at vi der er med til at påvirke både kollegaer, men i høj grad også dem, der køber vores produkter. Det er vigtigt, at de også tænker, at de er en del af den her udvikling. En stor del af den historie er jo også, at jeg selvfølgelig kan gøre det, jeg kan, men også, at alle, der møder vores projekt, overvejer ”hvad kan jeg gøre?”. Klimaet og forandringerne af verdener ikke et personligt anliggende – det er et fælles anliggende for os alle sammen.”

https://www.youtube.com/watch?v=KnP2TdqH_NE

Mød Jens Krogh der producerer mælk på et CO2 reduceret landbrug

Vil du vide mere ?

Danmarks første mælk fra et CO2 neutralt landbrug
Mælken her er helt speciel. Ikke kun fordi den er frisk og lækker. Eller fordi den er dansk og økologisk. Nej, den er noget ganske særligt, fordi den kommer fra et CO2 neutralt landbrug.

Ingredienser : Økologisk minimælk (0,4 % fedt).

Pasteuriseret. Ikke homogeniseret

Næringsindhold pr. 100 g
Energi 158 kJ     / 37 kcal
Fedt

– heraf mættede fedtsyrer

0,4

0,3

g

g

Kulhydrat

– heraf sukkerarter

4,7

4,7

g

g

Protein 3,7 g
Salt 0,11 g

                               

“Kroghsminde” Økologi er ikke et koncept, men en rejse.

Som 7. generation på Kroghsminde, der ligger i Strellev ved Ølgod, driver Jens og Lisbeth Krogh det økologiske landbrug med en helt særlig energi.

Kroghsminde har været drevet økologisk siden 1995, og de senere år har fokus ligget på reduktion af gårdens klimabelastning. Den er opnået gennem et systematisk arbejde med mange små og store indsatsområder fra kulstofbinding i marken og plantning af træer og urter til omlægning af foder og effektivisering af transport og maskiner og en række andre processer.

”Jeg var i mange år på udkig efter et alternaiv til den fossile brændsel, og det fik vi for ikke længe siden i biogasanlægget. Det skulle gerne give mig en gødning, der giver bedre udbytte, 30 – 40 % mindre metanudslip, Co2-neutral energiproduktion, men også på længere sigt gøre, at jeg kan lave min egen tankstation med biogas,” fortæller Jens, og forklarer:

”Vi vil gerne prøve mange ting her hos os. Det er vores mission. Jeg har også inviteret mine kollegaer til at være med, så de leverer ind til biogasanlægget og også får en bedre gødning tilbage, som man skal bruge mindre mængder af, og så lugter gyllen ikke. Udfordringen for landmænd er, at vi er så vant til at have et mindset, hvor vi automatisk optimerer og på den produktion, man har, samkører. Men jeg tror, man afskærer sig selv fra enorme muligheder, hvis man ikke udveksler viden – og også produkter,” siger han.

Hvor ligger kroghsminde ?

Kroghsminde
6870 Ølgod

En klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden bedst kan gøre for at nedbringe ejendommens samlede negative påvirkning af klimaet. 

Indsatsområderne er nedbringning af mængden af udledte af klimagasser, indlejring af mere kulstof i jorden samt forøgelse af udbytterne. 

Klimahandlingsplanen er udarbejdet sammen med og på basis af oplysninger, der er stillet til rådighed af ejendommens driftsleder. 

Sammendrag af klima indsatserne på bedriften 

For at mindske brugen af fossile brændstoffer skiftes produktionen af grønpiller ud med let fordøjeligt kløvergræsensilage. Dæktrykket ved markarbejde sænkes og tre ældre cirkulationspumper udskiftes i malkestalden. 

For at mindske udledningen af metan øges ydelsen pr. ko, mens kvoten holdes konstant. Og kviernes kælvningsalder nedsættes fra 25,3 til 24 mdr. 

Klimaberegning 

Ejendommens udledning af drivhusgasser er modelberegnet ved en livscyklusvurdering. Til brug for dette er anvendt: Klimameteret. Kulstoflagringen i sædskifte og læhegn er beregnet med ØKO C-TOOL. 

Foderindkøb betegner drivhusgasudledningen fra dyrkning, forarbejdning og transport af indkøbt foder. Energi omfatter det direkte energiforbrug på bedriften og energi brugt af eksterne maskinstationer. Mark opgørelsen betegner lattergas udledt ved dyrkning af afgrøder fratrukket kulstof lageret i humus og dyrkede træer. Husdyrgødning omfatter både udledning fra lagre og markoperationer, samt import og eksport. Metan udledningen fra ejendommens husdyr er beregnet på baggrund af foderplaner. 

Indsatsområder: 

Økologisk biogas anlæg på gården, – ved at lade gårdens gylle indgå i biogas anlægget opnås en reduktion i gyllens indhold af metan, som kan bruges til energiproduktion og fortrænger fossil energi. Yderlig forventes det at den bedre infiltrations evne og gødningsvirkning af gyllen, efter biogasprocessen, også vil betyde en reduktion i udledningen af lattergas ved udbringning af gyllen. Den positive effekt på drivhusgasudledningen, af at køre de nuværende producerede husdyrgødningsmængder gennem et biogasanlæg, er beregnet til 189 tons hvor af 126 stammer fra energiproduktion i anlægget. Pr. kg. mælk svarer det til en reduktion på 0,20 kg CO2. 

Kroghsminde har en målsætning om at blive 100% selvforsynende med foder, hvilket også er en stærk klimamålsætning. Ved import af kraftfoder udgør forarbejdning og transport typisk 45% af klimabelastningen fra et kilo foder, der er derfor store muligheder i at begrænse importen. Køernes fodereffektivitet i forhold til den samlede ration må dog ikke forringes hvis klimagevinsten skal opretholdes. Udfordringen består i at dyrke sit eget proteinfoder. 

Vakuumpumpen på malkeanlægget kunne frekvensreguleres hvorved der kan opnås en energibesparelse på pumpen mellem 40 og 70%. Ved malkning udnyttes højest 50% af pumpens effekt, mens der er behov for fuld ydelse under vask. Det koster ca. 22000 kr. at få pumpen frekvensreguleret og tilbagebetalingstiden ligger typisk på mellem 3 og 7 år. 

Vandingsbehovet på ejendommen er stort. Ved at anvende Vandingsregnskab (manuelt eller elektronisk) ville sikkerheden for at vande rettidigt og i passende mængder øges. Med 140 hektar der skal vandes, er der også en væsentlig økonomisk og energimæssig besparelse i at vande optimalt, foruden klimagevinsten. 

Lastbil contra traktor transport blev vendt. Effekten af at bruge lastbil til flytning af foder, gylle og halm frem for at bruge traktor og vogn, til den samme opgave er ca. 0,15 kg CO2 for hver ton der flyttes en km. Hvis bedriften udviddes vil der være fornuft i at bruge lastbil til flytning af gylle når afstanden er mere end 4-5 km, hvilket vil være en økonomisk og klimavenlig disposition. 

I 2018 var virksomhedens beregnede nettoudledning på minus 134 ton CO2-ækvivalent (CO2e) ved en produktion på godt 1,1 mio. liter mælk eller minus 0,12 kg per liter. Et resultat, som fik fødevareminister Mogens Jensen til at kalde Kroghsminde for ”et billede på fremtidens landbrug”, da han besøgte gården i efteråret.

*1 Import af kraftfoder og eksport af korn, majs og lucerne

*2 Baseret på areal og gødningsniveau

*3 Baseret på areal med kl.græs og lucerne

*4 Forholdsvis lille andel af markplanen i 2018

*5 Import af husdyrgødning udgør en væsentlig årsag

*6 Incl. græsning. Reduceret pga. gødning til biogas med 52,54 tons

*7 Estimeret energiforbrug

*8 Forholdsvis høj andel af el til markvanding, – tør sommer

*9 Helsæd, kl.græs, kl.græs, majs, vårkorn, vinterkorn

*10  22 km læhegn

*11 Vindmølle 712,50 tons. Bioenergi 31,52 tons

*12 Udledning uden energi 0,53 kg

Landbrugets udledning af drivhusgasser kan ikke måles, men beregnes. – Internationalt foregår der en livlig debat om hvilken model der skal anvendes til livscyklusvurdering.

Økologisk Landsforenings model: Klimameteret, er udarbejdet af det hollandske center for landbrug og miljø (CLM) i 2011, med faglig støtte fra Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet og baserer sig på emissionsfaktorer fra IPCC. 

Målet har været at lave en anvendelig og robust model, der viser kilderne til og betydningen af handlingsmuligheder, frem for entydige værdier. Beregningen omhandler drivhusgasserne: metan, lattergas og kuldioxid.

Til beregning af kulstofbindingen på ejendommens dyrkningsflade er anvendt modellen PlantePro-Kulstofberegner fra Seges 2018.                 

Klimaberegningen er udarbejdet sammen med og på basis af oplysninger, der er stillet til rådighed af ejendommens driftsleder. Primært driftsregnskabet, samt gødnings og husdyr indberetningen.

1 krone til at sætte en ny standard
Vi er stolte af at kunne tilbyde en mælk fra Danmarks første CO2-neutrale mælkeproduktion. Den sætter en ny standard, som forhåbentlig bliver et eksempel til efterfølgelse.

1 krone fra salget af hver liter af Jens Kroghs minimælk går til at sikre den fortsatte udvikling mod en klimavenlig mælkeproduktion hos Naturmælks landmænd.

Vi er allerede igang med de næste tiltag nu, som er klimahandlingsplaner på 5 yderliger gårde. Så de også kan nedbringer deres CO2 belastning.

Pressemeddelelse                                                                                                  Tinglev, 12. marts 2020

NATURMÆLK LANCERER DANMARKS FØRSTE MÆLK – FRA ET CO2 NEUTRALT LANDBRUG.

Et målrettet arbejde med kulstofbinding, plantning af træer og urter, omlægning af foder og gårdens egen grønne energiproduktion har givet en sydvestjysk mælkebonde et negativt klimaaftryk. Det gør det nu muligt for mejeriet Naturmælk at tilbyde Danmarks første minimælk,  produceret fra et CO2 neutralt landbrug.

MÆLK fra CO2 neutralt landbrug= resultatet af en mælkeproduktion med et negativt klimaaftryk. Det lyder som en utopi i et 2020, hvor ingen længere er i tvivl om landbrugets udfordringer med udledning af drivhusgasser. Men for Jens Krogh, sydvestjysk landmand i syvende generation og leverandør til det økologiske mejeri Naturmælk, er det ikke desto mindre lykkedes at skabe en beviseligt CO2-neutral mælkeproduktion. Fra uge 12 kan klimabevidste forbrugere købe resultatet som minimælk i supermarkeder over hele landet.

”Naturmælks landmænd har altid været på forkant med den bæredygtige udvikling, og for os er det en mangeårig drøm, der er gået i opfyldelse,” fortæller Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen.

”At vi nu kan tilbyde en mælk fra et CO2-neutralt landbrug er resultatet af en målrettet indsats i tæt samarbejde med mejeriets dygtige mælkeleverandører. Jeg er dybt imponeret af den viljestyrke og det engagement, som der er blevet lagt i de her processer de seneste 8-10 år. Og at vi lykkes med at være det første mejeri, som kommer på markedet med et mere klimavenligt dansk mælkeprodukt, siger jo noget om den indstilling og idealisme, som kendetegner Naturmælk,” lyder det fra direktøren.

Et billede på fremtidens landbrug

Mejeriets første leverandør af denne mælk hedder Jens Krogh. Han driver gården Kroghsminde ved Ølgod i Sydvestjylland, hvor det er lykkedes at etablere en effektiv landbrugsproduktion med en negativ klimabelastning. I 2019 var virksomhedens beregnede nettoudledning på minus 134 ton CO2-ækvivalent (CO2e) ved en produktion på godt 1,1 mio. liter mælk eller minus 0,12 kg per liter. Et resultat, som fik fødevareminister Mogens Jensen til at kalde Kroghsminde for ”et billede på fremtidens landbrug”, da han besøgte gården i efteråret.

For Jens Krogh er mælken den foreløbige kulmination på 25 års dedikeret arbejde med bæredygtig mælkeproduktion. Kroghsminde har været drevet økologisk siden 1995, og de senere år har fokus ligget på reduktion af gårdens klimabelastning. Den er opnået gennem et systematisk arbejde med mange små og store indsatsområder fra kulstofbinding i marken og plantning af træer og urter til omlægning af foder og effektivisering af transport og maskiner og en række andre processer.

Biogas og vindenergi

For at nå målet om en klimaneutral produktion har Jens Krogh opsat en vindmølle på gården og etableret et økologisk biogasanlæg. Biogasanlægget har en række positive effekter i driften, herunder afgasning af gylle og planterester og en deraf følgende energiproduktion. Og med en sund effekt fra møllen i den jyske

vestenvind producerer gården nu så meget grøn energi, at det samlede regnskab for CO2-ækvivalent går i minus.

Erik Kristensen er klimaspecialist hos konsulentvirksomheden Økologirådgivning Danmark, som har foretaget klimaberegningerne for Naturmælk og Kroghsminde. Han påpeger, at energien fra biogasanlægget og vindmøllen selvfølgelig ikke mindsker den metan-udledning, der kommer af køernes vomforgæring, men understreger, at indtil det lykkes forskerne at finde måder til markant at reducere metanen på, er etableringen af en grøn energiproduktion til eget brug den mest reelle metode til at opnå en klimaneutral mælkeproduktion.

Klima er kun en del af forandringen

Selv ser Jens Krogh sit arbejde med klimaforbedringer som en del af en bredere indsats: ”Det her er en naturlig udvikling af, at jeg nu har været økolog i 25 år, hvor den økologiske bevægelse hele tiden har udviklet sig. Og der har klima været et helt naturligt næste skridt. Men klima er jo ikke den eneste udfordring, vi har, og derfor er det vigtigt at få det sat ind i en økologisk sammenhæng, hvor klima, bæredygtighed, biodiversitet og dyrevelfærd alt sammen er dele af den forandring, der skal til, hvis næste generation også skal have en verden at operere i på samme vilkår som mig selv.”

Klimahandlingsplan siden 2012

”Jeg har det meget tæt på, for jeg har en søn, der er i gang som landmand og gerne vil overtage gården. Han har en masse idéer og planer om, hvad der skal ske, og også for hans skyld giver det utroligt god mening for mig at være med til at tage hånd om tidens største udfordringer,” fortæller Jens Krogh, der fik lavet sin første klimahandlingsplan tilbage i 2012: ”Det har været en super god ting, for det øjeblik man får nogle tal og nogle ord på, hvor man er henne i dag, og hvad man kan gøre, så kan man begynde at udstikke en retning og arbejde på den måde, som det nu er påkrævet.”

Et fælles anliggende

Hos Naturmælk ser man Jens Kroghs CO2-neutrale mælkeproduktion som eksponent for en større bevægelse i virksomheden og i vores landbrugs- og mejerikultur i det hele taget, som kun lige er begyndt. Det er den sydvestjyske landmand enig i:

”Jeg har en stærk tro på, at de mange aktiviteter, vi sætter i gang, og med de mange besøgende, vi har, at vi der er med til at påvirke både kollegaer, men i høj grad også dem, der køber vores produkter. Det er vigtigt, at de også tænker, at de er en del af den her udvikling. En stor del af den historie er jo også, at jeg selvfølgelig kan gøre det, jeg kan, men også, at alle, der møder vores projekt, overvejer ”hvad kan jeg gøre?”. Klimaet og forandringerne af verden er ikke et personligt anliggende – det er et fælles anliggende for os alle sammen.”

Fakta + pressefotos + yderligere info

Yderligere info og hjælp til kilder/citater og supplerende tekniske data kan fås hos Naturmælks ansvarlig for salg og marketing, Nelly Frees Riggelsen, på telefon 21 47 23 18 og e-mail nelly@naturmaelk.dk og hos direktør Leif Friis Jørgensen, på telefon 29250610 og e-mail leif@naturmaelk.dk

Ofte stillede spørgsmål

ØRD – Økologi Rådgivning Danmark, er rådgivningsvirksomheden, der udarbejder klimahandlingsplanerne. De står på mål for udregningerne samt metoden, der er brugt.

JA! Vi får ganske enkelt 1.- mere for mælken incl. moms og denne pris går direkte videre til arbejdet med at bla. få foretaget klimahandlingsplaner for Naturmælks landmænd. De første 5 går  i gang her i 2020

Målet med mælkeproduktionen på lang sigt, er at løse de CO2 udfordringer landbruget har. Danmark er et landbrugsland , og vi mener at Jens Krogh med hans måde at drive landbrug på viser vejen.

Havremælk kommer fra os på et tidspunkt, men det har ikke noget med mælkeproduktionen at gøre. Og det ene udelukker jo ikke det andet.

Nej. Vi anpriser ikke at mejeriet er klimaneutral. Men naturligvis arbejder vi på Naturmælk med at de tiltag vi tager i morgen er mere klimavenlige end dem vi har taget. Så med små skridt går vi vejen henimod mere klimavenlig produktion.

Vi har 5 landmænd, der skal have foretaget klimahandlingsplaner. Èn af dem er rimelig langt i klimabevægelsen , så vi håber at vi indenfor meget kort tid har endnu en landmand der kan levere mælk fra et CO2 reduceret landbrug.

Indtil vi ved hvordan I som forbrugere tager imod mælken, og så længe vi kun har ca. 3500 l. mælk om dagen fra Jens´ gård, vælger vi kun en minimælk variant. Men vi drømmer da om flere varianter.

Kroghsminde, Ølgod

Mælken

Jens Krogh