Foto: Jesper Tofft

Hermanns gård: Naturlige søer på markerne

Naturmælk-producent Hermann Lorenzen ved Løgumkloster i Sønderjylland vil som de øvrige i mejeriets leverandørkreds gerne gøre en lille indsats for naturen. Det kan man f.eks. gøre i de små våde pletter i markerne, hvor der ikke rigtigt kan dyrkes noget alligevel. Her kan man med fordel anlægge små vådområder som søer og vandhuller, som dels kan forskønne landskabet, og således skabe nogle herlighedsværdier, dels kan fungere som levesteder for den vilde flora og fauna som vandfugle, frøer, salamandre, guldsmede og vandplanter.

Hermann Lorenzen fik i 2013 udarbejdet en naturplan for ejendommen beliggende mellem Draved Skov og Arnå syd for Løgumkloster. Her blev ejendommens natur undersøgt, og der blev lavet forslag til yderligere natur. I nogle af de våde pletter blev der foreslået anlæg af nye småsøer. – Og som sagt – så gjort! I sommeren 2015 blev der anlagt to nye søer i størrelsen 800-1200 m2 hver. De er netop anlagt i våde pletter i markhjørner, hvor der ikke kunne dyrkes noget. Eftersom der kun findes få små vådområder i den sandede egn, ventes det, at Hermann nye søer vil tiltrække nye arter til området, så den samlede biodiversitet på ejendommen forbedres. Da søerne ikke står i forbindelse med dræn og grøfter er vandet helt rent, og vil derfor kunne tiltrække særlige insekter og vandplanter, som kun trives med få næringsstoffer. Det mere næringsrige muldlag er således gravet væk, så vandet har fået kontakt med råjorden (sand, ler) samt gammel tørvejord nedenunder.

Fra vådområder i omegnen vil der i løbet af nogle år indvandre insekter, som kommer flyvende til de nye søer. Frø fra vandplanter kan dels have ligget i jorden i mange år, dels blive transporteret af tilflyvende ænder. Grøn frø, butsnudet frø, skrubtudse og andre padder vil komme vandrende fra nærområdet. Det er en spændende proces at følge indvandringen af nyt liv til en ny sø!

Naturstyrelsen har ydet økonomisk støtte til anlæggelse af søerne.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver